855-518-6681

2011 Yamaha PHAZER R-TX Wheels

Yamaha Motor 

Plastic Closed Rear Axle Guide Wheels

Plastic Closed Rear Axle Guide Wheels

from $22.64

 

Yamaha Motor 

Spoked Rear Axle Guide Wheel

Spoked Rear Axle Guide Wheel

$31.91

Retail $37.99

Yamaha Motor 

Spoked Style Plastic Idler Bogie Wheel

Spoked Style Plastic Idler Bogie Wheel

$23.51

Retail $27.99

Yamaha Motor 

Spoked Style Rear Axle Guide Wheel

Spoked Style Rear Axle Guide Wheel

$33.59

Retail $39.99

Yamaha Motor 

Stock Style Plastic Rear Axle Guide Wheels

Stock Style Plastic Rear Axle Guide Wheels

$29.36

Retail $34.95